Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne

Drukuj

PROJEKT "WSPARCIE OSÓB STARSZYCH I KADRY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID-19, ŁAGODZENIA JEGO SKUTKÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO"


Informacja o projekcie:

Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Beneficjenci projektu:

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.


Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 31.12.2021 r.


Całkowita wartość projektu: 36 181 362,97 zł


Kwota dofinansowania UE: 30 754 158,53 zł                   


Cel projektu: Podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki Covid-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w okresie od 01.03.2020 r. do 31.12.2021 r.


Grupa docelowa projektu:

- gminy otrzymujące środki ochrony i materiały dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz dla lokalnych przedsiębiorców prowadzących małą działalność w branży spożywczej,
- domy pomocy społecznej publiczne i niepubliczne,
- niepubliczne ZOL/ZPO,
- schroniska,
- noclegownie,
- komenda wojewódzka policji,
- komenda wojewódzka straży pożarnej,
- warsztaty terapii zajęciowej,
- zakłady aktywności zawodowej,
- środowiskowe domy samopomocy,
- powiatowe centra pomocy rodzinie,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze POW,
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu,
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy,
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy.
- całodobowe podmioty zaangażowane w realizację usług społecznych, w tym opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących wsparcia oraz podmioty reintegracji społecznej.


W ramach projektu będą realizowane następujące zadania: