Projekt „Rodzina w Centrum 2”

Projekt „Rodzina w Centrum 2” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO WKP 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowany do realizacji w okresie od 1 lipca 2018 r do 30 czerwca 2020 r. jest kontynuacją obecnie realizowanego projektu „Rodzina w Centrum” – do 30 czerwca 2018 r. 

Projekt jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z powiatami ziemskimi oraz miastami na prawach powiatu
Łącznie projekt obejmie ponad 2922 uczestników.
Ogólna wartość projektu wynosi: 12 318 179 000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie: 11 332 724,50 zł
Wkład własny: 985 455,00 zł
CEL: Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w WKP do 30.06.2020
ZADANIA: W ramach projektu zostaną zrealizowanie następujące zadania:

Wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej;
Przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci;
Doskonalenie kadry poprzez usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących pieczę zastępczą;

Nowe zadania:
- Usługi w mieszkaniach wspomaganych, obejmujące rozwój usług w mieszkaniach treningowych;
- W ramach zadania utworzone zostaną 2 mieszkania treningowe w powiecie aleksandrowskim i sępoleńskim
- Działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych realizowane przez placówki wsparcia dziennego.
- Zadanie realizowane będzie we Włocławku w placówkach wsparcia dziennego – świetlicach ZEFIR oraz ZORZA.

Zaplanowane w projekcie formy wsparcia:

- specjalistyczne poradnictwo rodzinne, w tym: pedagogiczne (łącznie 2972 godz.);
- poradnictwo prawne (łącznie 1552 porady);
- poradnictwo psychologiczne (łącznie 5282 godz.);
- poradnictwo psychiatryczne (łącznie 777 porad);
- mediacje dla rodzin zastępczych i naturalnych (łącznie 537 godz.),
- terapia rodzinna /grupowa i indywidualna (łącznie 1330 spotkań);
- warsztaty 1-dniowe dla rodzin naturalnych i zastępczych zwiększające kompetencje rodziców (łącznie 183 warsztaty) wraz z zajęciami animacyjnymi dla dzieci uczestników warsztatów,
- warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wiek od 7 do 14 lat (łącznie 120 warsztatów);
- grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych (łącznie 223 spotkania grup);
- szkolenia dla wolontariuszy 1-dniowe (łącznie 16 szkoleń);
- wyjazdy edukacyjne z elementami integracji służ wzmacnianiu więzi i relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi (łącznie 43 wyjazdy 5-dniowe);
- superwizja rodzin zastępczych (łącznie 386 godz.);
- warsztaty dla osób usamodzielnianych, przebywających w pieczy wzmacniające ich kompetencje w wypełnianiu ról społecznych (łącznie 86 warsztatów);
- bony edukacyjne dla opuszczających pieczę zastępczą (łącznie 71 bonów);
- warsztaty "Moje emocje" dla dzieci przebywających w pieczy oraz z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (łącznie 68 cykli).
Zadania ROPS

Zadanie 2
Zorganizowanie 2 spotkań edukacyjnych w latach 2019, 2020, dotyczących tworzenia i wsparcia rodzinnych form pieczy zastępczej .
zorganizowanie 3 wizyt studyjnych 2018,2019 na terenie Polski, podczas których zaprezentowane zostaną dobre praktyki w zakresie działań na rzecz wsparcia rodziny i dziecka
szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

Zadanie 3
W latach 2018-2020 zorganizowanie 12 szkoleń oraz 7 kursów specjalistycznych wraz z doradztwem indywidualnym na każdym szkoleniu.

Szczegółowych informacji dotyczących działań w projekcie udziela mgr Kamila Jankowska - specjalista ds wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Potrzebujesz wsparcia?

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.