Rodzina w Centrum

 

30 czerwiec 2018

Zakończenie projektu "RODZINA W CENTRUM"

W związku z zakończeniem w dniu 30 czerwca 2018 roku projektu, pn. „Rodzina w Centrum” (RPKP.09.03.02-04-0008/16) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w PCPR w Żninie przez okres 4 tygodni, tj. do 30 lipca 2018 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi: 


- konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia, mediacje, itd.; 
- grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi; 

 
 


9 kwiecień 2018

Rozeznanie cenowe - spotkanie dotyczące rozwoju pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo - wychowawczych do 14 osób.

Wykaz doświadczenia i kwalifikacji osób wskazanych do realizacji zamówienia
Wzór oferty-1
Zapytanie ofertowe wzór-1 201821 sierpień 2017

PROJEKT - RODZINA W CENTRUM

Informacja główna:

Działaniami realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w ramach projektu :Rodzina W Centrum" są:
• Poradnictwo: pedagogiczne, prawne i psychologiczne,
• Mediacje rodzinne,
• Warsztaty dla rodziców wzmacniające kompetencje rodzicielskie,
• Zajęcia animacyjne dla dzieci (na czas realizacji warsztatów),
• Grupy wsparcia/grupy samopomocowe dla rodzin naturalnych i zastępczych,
• Wyjazdy edukacyjne wzmacniające więzi i relacje miedzy rodzicami i dziećmi,
• Pomoc dla opuszczający pieczę zastępczą – bony edukacyjne,
• Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz POW do 14 dzieci.
Wsparcie otrzymują :
• Osoby przebywające w pieczy zastępczej,
• Osoby opuszczające pieczę zastępcza,
• Osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny),
• Osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,
• Osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,
• Dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego,
• Wolontariusze,
• Inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW BIOLOGICZNYCH I ZASTĘPCZYCH

 

   
 

 

WARSZTATY DLA RODZICÓW BIOLOGICZNYCH I ZASTĘPCZYCH I ZAJĘCIA ANIMACYJNE DLA DZIECI

 

        

 

WARSZTATY SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI W WIEKU 7 - 14 LAT

 

     
 

 

 

 

WYJAZDY EDUKACYJNE DLA RODZIN

 

        

 

 


21 sierpień 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie informuje, iż w dniach 10.07.2017r. - do 14.07.2017r. oraz 24.07.2017r. - 28.07.2017r. rodziny zastępcze z terenu Powiatu Żnińskiego wzięły udział w dwóch 5-dniowych wyjazdach edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną w ramach projektu „Rodzina w Centrum”, realizowanego
i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
Wyjazdy edukacyjne zostały przeprowadzone w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym Gród Piasta w Chomiąży Szlacheckiej, z kolei wycieczka edukacyjno – turystyczno – krajoznawcza odbyła się do Silverado City w Bożejewiczkach. Swoją obecnością zaczynili nas członkowie Stowarzyszenia Pałuckie Towarzystwo Motocyklowe CZAPLE ze Żnina.
Organizacją i przeprowadzeniem zajął się Ośrodek Szkoleniowy Gabinet Pedagogiczny Janusz Witkowski z Janowca Wlkp.
Celem wyjazdów edukacyjnych było wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych, a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych.się działo

Zdjęcia to tylko niewielki urywek tego co się działo :-)

 

       
 

 

 21 sierpień 2017 

Rodziny zastępcze

 7 czerwiec 2017

Wyniki rozstrzygniętego Zapytania ofertowego nr 2 dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia dwóch wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu "Rodzina w Centrum" realizowanym i współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020,w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych ogłoszone zostały w Bazie Konkurencyjności, link poniżej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1035545
24 maj 2017 

Termin składania ofert: do dnia 02-06-2017
Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Numer ogłoszenia: 1035545
Status ogłoszenia: Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach (jedna w drugiej) w KANCELARII (parter) w siedzibie Zamawiającego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Żninie przy ul. Szpitalnej 32 w terminie do dnia 02.06.2017 r. do godz. 10:00
1) Kopertę zewnętrzną należy zaadresować jak niżej:
Oferta w postępowaniu na wykonanie kompleksowej usługi zorganizowania i przeprowadzenia dwóch 5-dniowych wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu partnerskiego
pn. „Rodzina w Centrum”, nie otwierać przed 02.06.2017 roku przed godz.10:30
2) Kopertę wewnętrzną należy zaadresować jak w pkt 1) oraz wskazać oznaczenie Wykonawcy składającego ofertę.
3) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w Zapytaniu ofertowym) ponosi Wykonawca.
4) Wykonawca na wniosek otrzyma potwierdzenie złożenia oferty.
5) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie bez otwierania zwrócona Wykonawcy.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2017 roku o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, ul. Szpitalna 32. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek, informację z sesji otwarcia.
3. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub w ofercie są inne błędy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na uzupełnienie oferty ze wskazaniem jej braków informując jednocześnie, że nie usunięcie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało też odrzuceniem oferty jeżeli wskutek stwierdzonych błędów nie będzie możliwe dokonanie badania i oceny oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia w zakresie procedur oraz w sprawach merytorycznych – Kamila Jankowska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 52 30 30 169
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 5-dniowych wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: żniński
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 5-dniowych wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Celem wyjazdu edukacyjnego jest wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych,
a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 5-dniowych wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Celem wyjazdu edukacyjnego jest wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych,
a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wyjazdów edukacyjnych zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, które zostały określone w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszelkie odpowiednie uprawnienia warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze wskazanymi w ww. dokumencie zasadami.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania w przypadku, kiedy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
Kod CPV
63511000-4
Nazwa kodu CPV
Organizacja wycieczek

Dodatkowe przedmioty zamówienia
63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
55100000-1 Usługi hotelarskie,
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
60172000-4. Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
80500000-9 Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie:
Okres wakacji letnich np.:
1 wyjazd w dniach 10 - 14.07.2017
2 wyjazd w dniach 24 - 28.07.2017

Załączniki
Załącznik nr 4 do umowy
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz umowy
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do umowy
Załącznik nr 3 do umowy

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Warunek w zakresie posiadania odpowiednich uprawnień:

Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie.
Wiedza i doświadczenie

Warunek w zakresie doświadczenia:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, w którym potwierdzi posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia co najmniej dwóch usług zorganizowania i przeprowadzenia kilkudniowych wyjazdów dla dzieci i młodzieży (co najmniej dwa zorganizowane i przeprowadzone wyjazdy). Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże spełnianie warunku następująco:
Wykonawca winien dysponować co najmniej:
a) 1 osoby (psycholog) - wykształcenie kierunkowe, posiadającej doświadczenie w prowadzeniu warsztatów - min. 3 przeprowadzone warsztaty dla dzieci lub rodzin oraz z min. trzyletnim stażem pracy z rodzinami,
b) 1 osoby (pedagog) – wykształcenie kierunkowe, posiadającej doświadczenie
w przeprowadzeniu warsztatów - min. 3 przeprowadzone warsztaty dla dzieci lub rodzin oraz z min. trzyletnim stażem pracy z rodzinami,
d) 2 osoby posiadające uprawienia opiekuna kolonijnego (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943), wykształcenie min. średnie,
e) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika wyjazdu – ukończony kurs kierownika wypoczynku, min.3 letnie doświadczenie w pracy z rodzinami,
f) 1 osobą pełniącą funkcję animatora czasu wolnego - wykształcenie min. średnie – ukończony kurs animatora czasu wolnego, doświadczenie – min. 2 zajęcia przeprowadzone dla dzieci.

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca wraz z ofertą winien przedłożyć zobowiązania do udostępnienia ww. osób, jeśli będą one udostępniane przez podmiot trzeci.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Warunek w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone przez Wykonawcę do oferty oświadczenie, potwierdzające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w stosunku do treści niniejszej oferty w przypadkach wskazanych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oprócz oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą:
- Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
- Odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- Pełnomocnictwo dotyczące podpisania oferty lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy;
- Oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dokumentów wystawionych przez właściwe ograny potwierdzające powyższe okoliczności);
- programu i harmonogramu zajęć terapeutycznych dla dzieci i zajęć z zakresu doskonalenia umiejętności opiekuńczo – wychowawczych dla rodziców,
- informację o miejscowości oraz nazwie ośrodka gdzie będzie zorganizowany 5 - dniowy wyjazd terapeutyczny wraz z danymi kontaktowymi do tego ośrodka,
- informację dotyczące trwania wyjazdu (w tym planowana godzina wyjazdu i powrotu), warunków zakwaterowania,
- harmonogram turystyczno-wypoczynkowy;

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego (przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona) winny być aktualne na dzień ich złożenia oraz winny potwierdzać spełnianie warunków w okresie od terminu wyznaczonego jako dzień składania ofert do dnia złożenia dokumentów na wezwanie Zamawiającego.

Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający może zażądać przedłożenia dokumentów potwierdzających wykonanie usług, o których mowa w Rozdziale VII pkt 3 Zapytania ofertowego.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) Cena oferty brutto – waga 40%
b) Ilość przewidywanych planowanych zajęć dla dzieci i rodziców w czasie wolnym – waga 50%,
c) Integracja zawodowa lub społeczna – waga 10%.

Ocena dokonywana będzie przez Zamawiającego przy założeniu, że oferta nieodrzucona, zawierająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych wskazanych kryteriów oceny ofert jest ofertą najkorzystniejszą.
Zamawiający przyzna punkty wg. poniższych zasad:

a) CENA OFERTY BRUTTO
Zamawiający dokona oceny ofert przy zastosowaniu kryterium cena wg podanego niżej wzoru:
P – łączna ocena oferty
najniższa oferowana cena
P = ________________________ x 100 pkt x 40%
cena badanej oferty

b) ILOŚĆ PRZEWIDYWANYCH PLANOWANYCH ZAJĘĆ DLA DZIECI I RODZICÓW W CZASIE WOLNYM:
W ramach przedmiotowego kryterium ocenie będzie podlegać załączony przez Wykonawcę harmonogram turystyczno-wypoczynkowy, który winien zawierać określenie przewidywanych i planowanych zajęć organizowanych w czasie wolnym dla dzieci i rodziców (przewidywane formy winny obejmować spędzanie wolnego czasu rodziców wraz z dziećmi):

Lp. Ilość przewidywanych planowanych zajęć dla dzieci i rodziców w czasie wolnym Liczba przyznanych punktów:
1. 2 różne formy zajęć 10
2. 3 różne formy zajęć 20
3. 4 różne formy zajęć 30
4. 5 różnych form zajęć 40
5. 6 i więcej różnych form zajęć 50

W przypadku niezłożenia w ofercie przedmiotowego harmonogramu Wykonawca otrzyma w ramach niniejszego kryterium 0 punktów.

c) INTEGRACJA ZAWODOWA LUB SPOŁECZNA
W ramach przedmiotowego kryterium oceny ofert Zamawiający będzie oceniał ofertę pod kątem tego czy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia prowadzi działalność, która obejmuje społeczną lub zawodową integrację osób będących członkami następujących grup społecznych:
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.) lub
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868) lub
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem lub
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 i 960) lub
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930)
W przypadku, w którym Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia prowadzi działalność, która obejmuje integrację co najmniej jednej z ww. grup społecznych Zamawiający przyzna 10 pkt.
W przypadku, w którym Wykonawca takiej działalności nie prowadzi wówczas Zamawiający przyzna 0 pkt w przedmiotowym kryterium.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę w/w warunku przez cały okres realizacji zamówienia. Stwierdzenie przez Zamawiającego braku prowadzenia zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie działalności z zakresu integracji zawodowej lub społecznej może zostać uznane za naruszenie zapisów umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz skutkować odpowiedzialnością Wykonawcy za ww. naruszenia postanowień zawartej umowy na podstawie odpowiednich zastrzeżeń umownych.

Informację o prowadzeniu ww. działalności Wykonawca wskazuje w treści oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Wykluczenia
W postępowaniu nie mogą brać udział podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty wypełnionego Załącznika nr 3 niniejszego Zapytania ofertowego. Podmioty które nie złożą oświadczenia będą wezwane do jego uzupełnienia. W przypadku nie uzupełnienia w/w oświadczenia oferty tych Wykonawców nie będą brane pod uwagę.
25 marzec 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie podpisało umowę partnerską z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz z 18 powiatami ziemskimi i 4 miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na rzecz realizacji Projektu pod nazwą „Rodzina w Centrum”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych. System wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zaplanowany w projekcie zakłada realizację działań na trzech poziomach:
- centra wsparcia rodzin,
- regionalne działania na rzecz przejścia z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci,
- doskonalenie kadry, w tym osób sprawujących pieczę zstępczą.
Efekty projektu to utworzenie 23 centrów wsparcia rodzin, wsparcie w utworzeniu placówek typu rodzinnego, kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zstępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze (poprawa relacji w rodzinie, równe szanse rozwoju dzieci, zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy), wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze.
Wsparcie otrzymają :
 Osoby przebywające w pieczy zastępczej,
 Osoby opuszczające pieczę zastępcza,
 Osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny),
 Osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,
 Osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,
 Dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego,
 Wolontariusze,
 Inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Działaniami realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie będą:
 Poradnictwo: pedagogiczne, prawne i psychologiczne,
 Mediacje rodzinne,
 Warsztaty dla rodziców wzmacniające kompetencje rodzicielskie,
 Zajęcia animacyjne dla dzieci (na czas realizacji warsztatów),
 Grupy wsparcia/grupy samopomocowe dla rodzin naturalnych i zastępczych,
 Wyjazdy edukacyjne wzmacniające więzi i relacje miedzy rodzicami i dziećmi,
 Pomoc dla opuszczający pieczę zastępczą – bony edukacyjne,
 Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz POW do 14 dzieci.
W związku z powyższym prosimy osoby, które chcą wziąć udział w projekcie
o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (w załączniku) i dostarczenie go drogą pocztową lub osobiście pod adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie ul. Szpitalna 32, 88 – 400 Żnin. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 30 30 169.

Pobierz formularz

13 Grudzień 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w związku z realizacją projektu pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych” informuje o realizacji w/w projektu.
W ramach projektu „Rodzina w Centrum” zakłada się do realizacji 2 zadania:
zadanie 1: wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej oraz
zadanie 2: przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej.

W ramach zadania 1 zaplanowano:
• utworzenie Centrum Wspierania Rodzin w Powiecie Żnińskim przy ul. Szpitalnej 32, w siedzibie PCPR
• specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych – poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne,
• mediacje rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych,
• warsztaty 1-dniowe wzmacniające kompetencje rodzicielskie (rodziny zastępcze i naturalne),
• warsztaty socjoterapeutyczne 1-dniowe dla osób przebywających w pieczy,
• zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów 1-dniowych,
• 2 wyjazdy edukacyjne 5-dniowe wzmacniające więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi,
• działania na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą – warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
• działania o charakterze społecznym służące nabyciu, przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej – bon szkoleniowy dla osób opuszczających pieczę zastępczą,
• zwrot kosztów dojazdu do Centrum dla rodzin naturalnych i zastępczych,
• dojazd specjalisty do miejsca świadczenia usług,
• zatrudnienie specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (etat).
W ramach zadania 2 natomiast zaplanowano:
• działania prowadzące do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej tj. cykl spotkań.

ADRESACI PROJEKTU:
• osoby przebywające w pieczy zastępczej,
• osoby opuszczające pieczę zastępczą,
• osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (objęte wsparciem asystenta rodziny),
• osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,
• osoby prowadzące rodzinny dom dziecka ,
• inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2016r. do 30.06.2018r. Bliższych informacji udziela pod numerem telefonu 52 30 30 169 
specjalista ds wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - mgr Kamila Jankowska.

 


"RODZINA W CENTRUM" - DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Pobierz plakat 

 

 

Potrzebujesz wsparcia?

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.