• ul. Szpitalna 32, 88-400 Żnin
  • 52 303 01 69
  • pcpr@pcpr-znin.pl

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

Deklaracja dostępności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie
Wstęp deklaracji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.pcpr.znin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pcpr.znin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-01.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 18.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu PCPR w Żninie.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,

brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne, 

niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub tekst alternatywny zawartego obrazu jest pusty, lub go brakuje

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Wyłączenia:

filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Umieszczone na stronie internetowej filmy pochodzą z YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób niesłyszących.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

wersję kontrastową w 3 możliwościach,

wersję czytaną – lektor,

możliwość zmiany rozmiaru czcionki na stronie za pomocą skrótów klawiszowych:

Przycisk Zwiększ czcionkę: ALT + O Przycisk zmniejszania czcionki: ALT + U

lub ikon w dodatku w prawdym dolnym roku ekranu;

font-size-increase-blackzwiększ czcionkę

font-size-decrease-blackzmniejsz czcionkę

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Aplikacje mobilne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie nie udostępnia aplikacji mobilnych do pobrania.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Osoby, które umieszczają teksty na stronie internetowej dokładają starań, aby były one zrozumiałe i czytelne zgodnie z zasadami dostępności.

Stronę internetową można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych.

 

Skróty klawiaturowe w Google Chrome:

Klawisze dostępności dot. Google Chrome

Przycisk odtwarzania: ALT + P

Przycisk pauzy: ALT+ T

Przycisk stopu: ALT + S

Przycisk Zwiększ czcionkę: ALT + O

Przycisk zmniejszania czcionki: ALT + U

Przycisk reset: ALT + Z

Domyślny przycisk o wysokim kontraście: ALT + H

Alternatywny przycisk 2 o wysokim kontraście: ALT + J

Alternatywny przycisk 3 o wysokim kontraście: ALT + K

---------------------------------------------

Klawisze dostępu do głośności dźwięku:

Zwiększ głośność dźwięku: ALT + "+"

Zmniejsz głośność dźwięku: ALT + "-"

Na tej stronie internetowej można również korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Język migowy – strona główna - wideo Informacja wideo w polskim języku migowym PJM o działalności PCPR w Żninie.

 

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:

- zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,

- środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:

Zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Wioleta Werkowska, pcpr@pcpr-znin.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 52 303 01 69

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Skargi i odwołania

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Solidarności 77, 00-090 Warszawa

biurorzecznika@brpo.gov.pl

Infolinia - 800 676 676

 

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym siedzibę ma Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie usytuowany jest w Żninie przy ul. Szpitalnej 32. Do pomieszczeń użytkowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dostęp prowadzi przez wejście główne. Wejście główne przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych (platforma pionowa znajduje się obok schodów wejściowych do budynku). Drzwi główne do budynku otwierane są automatycznie, rozsuwane. Przy platformie pionowej dla osób niepełnosprawnych jest zainstalowany dzwonek wzywający, za pomocą którego można wezwać pracownika urzędu. Szerokość ciągów komunikacyjnych w budynku umożliwia swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim. Drzwi do niektórych biur poniżej 90 cm.

Pomieszczenia PCPR znajdują się na jednej kondygnacji budynku, a dostęp do tych pomieszczeń z zewnątrz jest zapewniony, nie ma potrzeby zastosowania dodatkowych urządzeń ani rozwiązań architektonicznych.

W pomieszczeniach w których siedzibę ma Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się taka toaleta w pomieszczeniach zajmowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Rozmieszczenie poszczególnych biur ze wskazaniem realizowanych zadań – brak przy wejściu głównym do budynku w formie wizualnej, brak również formy dotykowej lub głosowej; na drzwiach poszczególnych biur znajduje się nazwa działu.

Ze względu na platformę pionową zewnętrzną przystosowaną dla osób niepełnosprawnych i fakt, ze pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie znajdują się na jednej kondygnacji budynku nie ma potrzeby zastosowania w budynku innych urządzeń wspomagających poruszanie się.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie zatrudnione są osoby przeszkolone w stopniu podstawowym z języka migowego. Tłumacz języka migowego on-line w razie potrzeby.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

About
World's leading management consulting firms, where bold thinking, inspired people and a passion for results come together for extraordinary impact.
Subscribe
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.