• ul. Szpitalna 32, 88-400 Żnin
 • 52 303 01 69
 • pcpr@pcpr-znin.pl

Pomoc rodzinie

Image

Rodzinna piecza zastępcza

Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw. Zapewnia mu warunki do prawidłowego rozwoju i wychowania, odpowiednie warunki bytowe, możliwość rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego. Rodzice zastępczy zaspokajają indywidualne potrzeby dziecka, dbają o jego edukację, a także umożliwiają rozwój zainteresowań. Organizują czas wolny i wypoczynek.

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Rodziny zastępcze dzielą się na: spokrewnione, niezawodowe, zawodowe oraz zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, a także rodziny specjalistyczne.

Jedną z form pieczy zastępczej są również rodzinne domy dziecka, w których łącznie może przebywać 8 wychowanków.

Kto może być rodzicem zastępczym?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,

 • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza ta nie była im ograniczona lub zawieszona,

 • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,

 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji wystawione przez psychologa

 • nie figurują w bazie danych Rejestru Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym

 • wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli wynika on z tytułu egzekucyjnego

Image

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonują trzy typy placówek opiekuńczo – wychowawczych:

 • typu socjalizacyjnego

 • typu interwencyjnego

 • typu rodzinnego

Image
Image

Pełnoletni wychowankowie

Osoba, która osiągnęła pełnoletniość w rodzinie zastępczej, oraz osoba pełnoletnia, zwana dalej „osobą usamodzielnianą”, która opuszcza:

 • placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego,

 • dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,

 • dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,

 • schronisko dla nieletnich,

 • zakład poprawczy,

 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy i młodzieżowy ośrodek wychowawczy,

zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

 • pieniężną na usamodzielnienie, 

 • pieniężną na kontynuowanie nauki,

 • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,

 • w uzyskaniu zatrudnienia,

 • na zagospodarowanie.

About
World's leading management consulting firms, where bold thinking, inspired people and a passion for results come together for extraordinary impact.
Subscribe
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.