• ul. Szpitalna 32, 88-400 Żnin
 • 52 303 01 69
 • pcpr@pcpr-znin.pl

Działy

Załącznik

do Uchwały Nr 114/2019

Zarządu Powiatu w Żninie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE

Image
 • Do zadań Głównego Księgowego PCPR należy:

 1. Kompleksowe planowanie budżetu w zakresie finansowym i rzeczowym, analizowanie oceny kontroli oraz sprawozdawczości i jej realizacji, obsługa finansowo – księgowa;

 2. Organizowanie sporządzania obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz sprawozdawczości finansowej;

 3. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki;

 4. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, zapewnienie terminowego ściągania należności, dochodzenia rozliczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;

 5. Analiza środków przydzielonych z budżetu;

 6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a zwłaszcza zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;

 7. Kontrola legalności dokumentów dotyczących  wykonania budżetu oraz ich zmian;

 8. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz;

 9. Prowadzenie gospodarki finansowej, obsługi finansowo – księgowej, a także obsługi administracyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego działającej na terenie Powiatu Żnińskiego.

Kontakt e-mail: finanse@pcpr-znin.pl

 • Do zadań Działu Księgowości i Kadr PCPR należy:

 1. Przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdawczości budżetowej;

 2. Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym;

 3. Prawidłowe kompletowanie dokumentów finansowych odzwierciedlających dokonywane operacje gospodarcze;

 4. Sporządzanie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw;

 5. Dbałość o należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych;

 6. Prowadzenie zestawień i statystyki dotyczących spraw finansowych;

 7. Prowadzenie dokumentacji zatrudnionego pracownika (sporządzanie projektu umowy o pracę, dostarczenie Zleceniodawcy kompletu niezbędnych druków do wypełnienia, zebranie niezbędnych informacji);

 8. Wyliczenie i kontrolowanie pracowniczego stażu pracy;

 9. Określenie i kontrolowanie praw urlopowych pracowników, weryfikacja przysługującego urlopu przy rozwiązaniu umowy;

 10. Zakładanie i prowadzenie akt osobowych;

 11. Prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy (na podstawie dostarczonych list obecności) 
  z uwzględnieniem rozliczania wszelkich nieobecności;

 12. Wystawianie zaświadczeń, korespondencja z urzędami (ZUS, US, Urząd Pracy);

 13. Zmiany treści umowy o pracę – porozumienia zmieniające, aneksy;

 14. Kontrolowanie terminów badań lekarskich, przygotowywanie skierowań na badania;

 15. Kontrolowanie terminów szkoleń BHP pod warunkiem wskazania okresu ich ważności 
  w dokumentacji BHP;

 16. Przygotowywanie umów z pracownikami o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników;

 17. Przygotowywanie pism o rozwiązaniu umów o pracę (porozumienie stron, wypowiedzenie, bez wypowiedzenia);

 18. Sporządzanie projektów świadectw pracy;

 19. Sporządzanie zestawień danych kadrowych.

Kontakt e-mail:finanse@pcpr-znin.pl

 • Do zadań Działu Pieczy Zastępczej należy:

 1. Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do ustalenia prawa do świadczeń przysługujących na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 2. Przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania świadczeń zgodnie z pkt. 1;

 3. Kompletowanie dokumentacji w celu umorzenia w części lub w całości, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Żninie i przygotowywanie decyzji 
  w tym zakresie;

 4. Naliczanie należnych świadczeń oraz przygotowywanie list wypłat;

 5. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w pieczy zastępczej, również na terenie innego powiatu, w tym przygotowywanie porozumień oraz wymaganej dokumentacji i bieżące monitorowanie spraw;

 6. Rozliczanie kosztów ponoszonych przez gminy w związku z umieszczeniem dzieci  w pieczy zastępczej i przygotowywanie porozumień oraz not księgowych w tym zakresie;

 7. Sporządzanie sprawozdań;

 8. Przeprowadzanie procedur umieszczania dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;

 9. Udzielanie zainteresowanym informacji o prawach i uprawnieniach;

 10. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy uchodźcom;

 11. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

 12. Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;

 13. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

 14. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

 15. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną;

 16. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej;

 17. Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.  

Kontakt e-mail:

Pracownicy socjalni: piecza@pcpr-znin.pl
Świadczenia: swiadczenia@pcpr-znin.pl
Koordynatorzy: koordynator@pcpr-znin.pl

 • Do zadań Działu Pomocy Instytucjonalnej należy:

 1. Prowadzenie spraw domów pomocy społecznej;

 2. Prowadzenie spraw ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi;

 4. Sprawozdawczość dotycząca domów pomocy społecznej oraz Środowiskowego Domu  Samopomocy
  w Żninie.

Kontakt e-mail: pcpr@pcpr-znin.pl

 • Do zadań Działu ds. Osób Niepełnosprawnych należy:

 1. Dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, zgodnie
  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;

 2. Dofinansowywanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej;

 3. Dofinansowywanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;

 4. Dofinansowywanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych;

 5. Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;

 6. Dofinansowywanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych;

 7. Przeprowadzanie wizji lokalnych, kontroli w ramach łamania barier architektonicznych, technicznych i
  w komunikowaniu się oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;

 8. Dokonywanie odbiorów prac remontowo – budowlanych w ramach łamania barier architektonicznych;

 9. Obsługa systemu informatycznego SOW- System Obsługi Wsparcia w zakresie prowadzenia spraw oraz sprawozdawczości;

 10. Opracowywanie i realizacja zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;

 11. Sporządzanie sprawozdań i planów finansowych oraz zapotrzebowań środków finansowych do PFRON;

 12. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;

 13. Współpraca z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie dotyczącym wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, legitymacji oraz kart parkingowych osób niepełnosprawnych dla mieszkańców Powiatu Żnińskiego;

 14. Obsługa administracyjna Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych;

 15. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach związanych z rehabilitacją zawodową;

 16. Przygotowywanie dyspozycji wypłat w zakresie zadań dotyczących rehabilitacji społecznej dla wydziału finansów;

 17. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie dotyczącym rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz podziału otrzymanych na ten cel środków finansowych PFRON;

 18. Realizacja programu „Aktywny samorząd”;

 19. Kontrola warsztatów terapii zajęciowej.

Kontakt e-mail: pfron@pcpr-znin.pl 

 • Do zadań Działu Organizacyjnego i Realizacji Projektów należy:

 1. Prowadzenie sekretariatu PCPR;

 2. Obsługa administracyjna PCPR;

 3. Wykonywanie obsługi kancelaryjnej PCPR; 

 4. Zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb Dyrektora i poszczególnych działów PCPR;

 5. Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej;

 6. Opracowywanie sprawozdań merytorycznych z działalności PCPR;

 7. Prowadzenie rejestru upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Dyrektora;

 8. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy PCPR;

 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań realizowanych przez PCPR;

 10. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym PCPR; 

 11. Zabezpieczenie przestrzegania w PCPR przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa 
  i higieny pracy oraz ochrony przeciw pożarowej;

 12. Zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów;

 13. Obsługa programu POMOST – w tym sporządzenie sprawozdań;

 14. Inicjowanie, planowanie, koordynowanie oraz monitorowanie przedsięwzięć i projektów związanych
  z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej oraz pozabudżetowych źródeł finansowania – przygotowywanie wniosków w tym zakresie;

 15. Prowadzenie dokumentacji w zakresie realizacji projektów;

 16. Sporządzanie bieżących informacji dotyczących możliwości pozyskania przez PCPR dodatkowych środków finansowych na realizację zadań;

 17. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, przygotowywanie negocjacji z przedstawicielami instytucji udzielających pomocy finansowej;

 18. Udział w konferencjach, sesjach, szkoleniach oraz spotkaniach związanych z pozyskiwaniem 
  i wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej oraz pozabudżetowych źródeł finansowania;

 19. Aktualizowanie informacji znajdujących się na stronie pcpr.znin.pl;

 20. Sporządzanie sprawozdań z prowadzonych działań, bilansów, wniosków o płatność;

 21. Współpraca z instytucjami szkoleniowymi – zlecanie na zewnątrz kursów zawodowych zgodnie 
  z prawem zamówień publicznych;

 22. Promocja i ewaluacja projektu.

Kontakt e-mail: projekty@pcpr-znin.pl

About
World's leading management consulting firms, where bold thinking, inspired people and a passion for results come together for extraordinary impact.
Subscribe
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.