Załącznik

do Uchwały Nr 114/2019

Zarządu Powiatu w Żninie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE

 

 

 • Do zadań Głównego Księgowego PCPR należy:
 1. Kompleksowe planowanie budżetu w zakresie finansowym i rzeczowym, analizowanie oceny kontroli oraz sprawozdawczości i jej realizacji, obsługa finansowo – księgowa;
 2. Organizowanie sporządzania obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz sprawozdawczości finansowej;
 3. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki;
 4. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, zapewnienie terminowego ściągania należności, dochodzenia rozliczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
 5. Analiza środków przydzielonych z budżetu;
 6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a zwłaszcza zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;
 7. Kontrola legalności dokumentów dotyczących  wykonania budżetu oraz ich zmian;
 8. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz;
 9. Prowadzenie gospodarki finansowej, obsługi finansowo – księgowej, a także obsługi administracyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego działającej na terenie Powiatu Żnińskiego.

Kontakt e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Do zadań Działu Księgowości i Kadr PCPR należy:
 1. Przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdawczości budżetowej;
 2. Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym;
 3. Prawidłowe kompletowanie dokumentów finansowych odzwierciedlających dokonywane operacje gospodarcze;
 4. Sporządzanie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw;
 5. Dbałość o należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych;
 6. Prowadzenie zestawień i statystyki dotyczących spraw finansowych;
 7. Prowadzenie dokumentacji zatrudnionego pracownika (sporządzanie projektu umowy o pracę, dostarczenie Zleceniodawcy kompletu niezbędnych druków do wypełnienia, zebranie niezbędnych informacji);
 8. Wyliczenie i kontrolowanie pracowniczego stażu pracy;
 9. Określenie i kontrolowanie praw urlopowych pracowników, weryfikacja przysługującego urlopu przy rozwiązaniu umowy;
 10. Zakładanie i prowadzenie akt osobowych;
 11. Prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy (na podstawie dostarczonych list obecności) 
  z uwzględnieniem rozliczania wszelkich nieobecności;
 12. Wystawianie zaświadczeń, korespondencja z urzędami (ZUS, US, Urząd Pracy);
 13. Zmiany treści umowy o pracę – porozumienia zmieniające, aneksy;
 14. Kontrolowanie terminów badań lekarskich, przygotowywanie skierowań na badania;
 15. Kontrolowanie terminów szkoleń BHP pod warunkiem wskazania okresu ich ważności 
  w dokumentacji BHP;
 16. Przygotowywanie umów z pracownikami o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników;
 17. Przygotowywanie pism o rozwiązaniu umów o pracę (porozumienie stron, wypowiedzenie, bez wypowiedzenia);
 18. Sporządzanie projektów świadectw pracy;
 19. Sporządzanie zestawień danych kadrowych.

Kontakt e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Do zadań Działu Pieczy Zastępczej należy:
 1. Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do ustalenia prawa do świadczeń przysługujących na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. Przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania świadczeń zgodnie z pkt. 1;
 3. Kompletowanie dokumentacji w celu umorzenia w części lub w całości, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Żninie i przygotowywanie decyzji 
  w tym zakresie;
 4. Naliczanie należnych świadczeń oraz przygotowywanie list wypłat;
 5. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w pieczy zastępczej, również na terenie innego powiatu, w tym przygotowywanie porozumień oraz wymaganej dokumentacji i bieżące monitorowanie spraw;
 6. Rozliczanie kosztów ponoszonych przez gminy w związku z umieszczeniem dzieci  w pieczy zastępczej i przygotowywanie porozumień oraz not księgowych w tym zakresie;
 7. Sporządzanie sprawozdań;
 8. Przeprowadzanie procedur umieszczania dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 9. Udzielanie zainteresowanym informacji o prawach i uprawnieniach;
 10. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy uchodźcom;
 11. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 12. Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
 13. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 14. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 15. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną;
 16. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej;
 17. Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.  

Kontakt e-mail:

Pracownicy socjalni: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Świadczenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynatorzy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Do zadań Działu Pomocy Instytucjonalnej należy:
 1. Prowadzenie spraw domów pomocy społecznej;
 2. Prowadzenie spraw ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi;
 4. Sprawozdawczość dotycząca domów pomocy społecznej oraz Środowiskowego Domu  Samopomocy
  w Żninie.

Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Do zadań Działu ds. Osób Niepełnosprawnych należy:
 1. Dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, zgodnie
  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
 2. Dofinansowywanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej;
 3. Dofinansowywanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
 4. Dofinansowywanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych;
 5. Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
 6. Dofinansowywanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych;
 7. Przeprowadzanie wizji lokalnych, kontroli w ramach łamania barier architektonicznych, technicznych i
  w komunikowaniu się oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
 8. Dokonywanie odbiorów prac remontowo – budowlanych w ramach łamania barier architektonicznych;
 9. Obsługa systemu informatycznego SOW- System Obsługi Wsparcia w zakresie prowadzenia spraw oraz sprawozdawczości;
 10. Opracowywanie i realizacja zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;
 11. Sporządzanie sprawozdań i planów finansowych oraz zapotrzebowań środków finansowych do PFRON;
 12. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
 13. Współpraca z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie dotyczącym wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, legitymacji oraz kart parkingowych osób niepełnosprawnych dla mieszkańców Powiatu Żnińskiego;
 14. Obsługa administracyjna Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych;
 15. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach związanych z rehabilitacją zawodową;
 16. Przygotowywanie dyspozycji wypłat w zakresie zadań dotyczących rehabilitacji społecznej dla wydziału finansów;
 17. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie dotyczącym rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz podziału otrzymanych na ten cel środków finansowych PFRON;
 18. Realizacja programu „Aktywny samorząd”;
 19. Kontrola warsztatów terapii zajęciowej.

Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 • Do zadań Działu Organizacyjnego i Realizacji Projektów należy:
 1. Prowadzenie sekretariatu PCPR;
 2. Obsługa administracyjna PCPR;
 3. Wykonywanie obsługi kancelaryjnej PCPR; 
 4. Zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb Dyrektora i poszczególnych działów PCPR;
 5. Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej;
 6. Opracowywanie sprawozdań merytorycznych z działalności PCPR;
 7. Prowadzenie rejestru upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Dyrektora;
 8. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy PCPR;
 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań realizowanych przez PCPR;
 10. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym PCPR; 
 11. Zabezpieczenie przestrzegania w PCPR przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa 
  i higieny pracy oraz ochrony przeciw pożarowej;
 12. Zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów;
 13. Obsługa programu POMOST – w tym sporządzenie sprawozdań;
 14. Inicjowanie, planowanie, koordynowanie oraz monitorowanie przedsięwzięć i projektów związanych
  z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej oraz pozabudżetowych źródeł finansowania – przygotowywanie wniosków w tym zakresie;
 15. Prowadzenie dokumentacji w zakresie realizacji projektów;
 16. Sporządzanie bieżących informacji dotyczących możliwości pozyskania przez PCPR dodatkowych środków finansowych na realizację zadań;
 17. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, przygotowywanie negocjacji z przedstawicielami instytucji udzielających pomocy finansowej;
 18. Udział w konferencjach, sesjach, szkoleniach oraz spotkaniach związanych z pozyskiwaniem 
  i wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej oraz pozabudżetowych źródeł finansowania;
 19. Aktualizowanie informacji znajdujących się na stronie pcpr.znin.pl;
 20. Sporządzanie sprawozdań z prowadzonych działań, bilansów, wniosków o płatność;
 21. Współpraca z instytucjami szkoleniowymi – zlecanie na zewnątrz kursów zawodowych zgodnie 
  z prawem zamówień publicznych;
 22. Promocja i ewaluacja projektu.

Kontakt e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Potrzebujesz wsparcia?

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.