• ul. Szpitalna 32, 88-400 Żnin
  • 52 303 01 69
  • pcpr@pcpr-znin.pl

Programy osłonowe

27.09.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w 2018 roku realizuje projekt p.n. „PRZEMOC BOLI” w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” Edycja 2018, który skierowany jest do dzieci i młodzieży dotkniętej lub zagrożonej zjawiskiem przemocy w rodzinie.
W ramach tego projektu odbył się obóz socjoterapeutyczny w Ośrodku „Gród Piasta” w Chomiąży Szlacheckiej dla 40 dzieci z Powiatu Żnińskiego, funkcjonuje Mobilny Punkt Konsultacyjny, w którym dyżur pełni psycholog i pedagog. Z indywidualnego poradnictwa psychologa i mogą korzystać dzieci i młodzież z całego Powiatu Żnińskiego zagrożona lub dotknięta zjawiskiem przemocy. Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie tut. Centrum.
Ponadto kolejnym działaniem, organizowanym cyklicznie od 2016, zaplanowanym w projekcie jest zorganizowanie dnia 8 listopada 2018 roku - Happpeningu „Dzieci przeciwko przemocy” – w którym uczestniczyć będą dzieci i mieszkańcy z wszystkich gmin Powiatu Żnińskiego. Jest to forma protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji i przemocy, stanowiącym uwieńczenie realizowanego projektu. Kampania ta ma na celu propagowanie prawidłowych wzorców, uwrażliwienie społeczności na problem przemocy w rodzinie. Ważna jest tu nie tylko świadomość rodziców, opiekunów i profesjonalistów, ale także wrażliwość
i reagowanie osób, które są świadkami przemocy. Walka z przemocą wobec dzieci jest to zadanie całego społeczeństwa. Marsz ten odbywać się będzie na trasie, którą ustali gmina.

W tym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie chce dołączyło do ogólnoświatowej koalicji na rzecz przeciwdziałania krzywdzie i przemocy wobec dzieci i młodzieży, więc happening został zgłoszony jako partner do Fundacji „po DRUGIE”, która co roku przez 19 pierwszych dni listopada we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada będziemy mówić o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności, będziemy przypominać i uczyć się tych wartości, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Autorem światowej kampanii jest genewska organizacja Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy. Każdego roku prezentuje ona raport z prowadzonych działań przed Organizacją Narodów Zjednoczonych. Działania kampanii rozgrywają się od 1 listopada do 19 listopada.

Zgłaszające się do udziału w kampanii placówki, instytucje, organizacje pozarządowe w swoich środowiskach lokalnych przygotowują działania o charakterze edukacyjnym, którym motywem przewodnim jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy, uwrażliwianie uczestników i wyposażanie ich w narzędzia niezbędne do właściwego reagowania na przemoc oraz szukania pomocy. Formuła wydarzeń może mieć dowolny charakter (warsztaty, konkursy, wystawy, pogadanki). W celu ich przeprowadzenia uczestnicy kampanii mogą nawiązywać lokalną współpracę i razem z innymi podmiotami działać na rzecz budowania świata bez przemocy.
Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu Kamila Jankowska udzieli odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania pod numerem telefonu 52 30 30 169lub w siedzibie tut. Centrum.


31 sierpień 2018

W dniach 13.08.2018 roku do 17.08.2018 roku odbył się obóz socjoterapeutyczny w ramach projektu "PRZEMOC BOLI" PROGRAM OSŁONOWY „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” Edycja 2018.
Organizatorem obozu na zlecenie PCPR w Żninie był Ośrodek Szkoleniowy Gabinet Pedagoga Janusz Witkowski z Janowca Wlkp.
Obóz miał na celu:
- objęcie dzieci i młodzieży kompleksową pomocą pedagoga i psychologa, zarówno w postaci wsparcia indywidualnego jak i zajęć grupowych – poradnictwo specjalistyczne,
- objęcie dzieci opieką i pomocą wychowawców kolonijnych – absolwentów pedagogiki i pracy socjalnej oraz ratownika medycznego, przedstawiciela policji,
- umożliwienie udziału w formach aktywności uwzględniających indywidualne zainteresowania dzieci i młodzieży (m.in. animator sztuki/czasu wolnego, pływanie, zabawy ruchowe, wyprawy kajakami, rowery wodne, dyskoteka, karaoke, wycieczki, prace plastyczne, warsztaty artystyczno - teatralne prowadzone przez specjalistę - inscenizatora ), 
- umożliwianie uczestnikom przepracowania doświadczeń związanych z życiem w rodzinie z problemem alkoholowym i/lub dotkniętej przemocą, ale także motywowanie ich do działania w lokalnej społeczności ,
- przeprowadzenie warsztatów pomagania innym, celem wyposażenia ich w niezbędne umiejętności oraz rozwinięcie konkretnych walorów osobowościowych,
- zmianę postaw społecznych wobec przemocy w rodzinie,
- ograniczenie skutków zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Żnińskiego,
- przeprowadzenie warsztatów, których celem było zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych – jest to ważny element w przeciwdziałaniu przemocy, który posłuży bądź do przeciwdziałania lub też, jeśli już doświadczamy przemocy do wskazania drogi wyjścia z tego zjawiska.

Uczestnikami obozu były dzieci i młodzież z Powiatu Żnińskiego. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwał kierownik obozu Kamila Jankowska oraz wyspecjalizowana kadra pedagogiczna - wychowawcy: Magdalena Siedlecka, Agnieszka Michalska, Ewa Ciszewska, Robert Wróblewski, psycholog Lidia Bratz, pedagog Karolina Wielgosz, a także animator Alicja Łastowska i inscenizator Artur Jakubowski. Uczestnicy brali tez udział w wycieczce dydaktycznej do Wenecji - w gospodarstwie amatorskiej hodowli drobiu ozdobnego Kurza Hacjenda.
Pod okiem inscenizatora dzieci i młodzież zaprezentowała etiudę pn. "Pięknie żyć" jako przedstawienie o charakterze profilaktycznym. Aktorami w etiudzie były dzieci biorące udział w obozie. Scenariusz i występ dzieci przygotowała osoba zatrudniona do przeprowadzenia warsztatów artystycznych - inscenizator.
Obóz zakończył się imprezą rekreacyjno – profilaktyczno – edukacyjną „Urodziny Rodziny” dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w obozie oraz ich rodziców lub opiekunów. Było to działanie niezwykle ważne pozwalające na tworzenie klimatu bliskości, miłości i akceptacji oraz rozwijaniu i wzmacnianiu więzi poprzez aktywne, wspólne spędzanie czasu wolnego oraz stworzenie warunków do różnej aktywności dzieci, rodziców i opiekunów poprzez wspólny udział w zabawach i konkursach.
Na imprezę przybyli zaproszeni goście - Pani Józefa Błajet - Przewodnicząca Rady Powiatu w Żninie, członkowie Żnińskiego Towarzystwa Motocyklowego "BASZTA".


16 listopad 2017

Program Osłonowy „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, projekt "Nie krzywdź - KOCHAJ MNIE"

Dnia 16 listopada 2017 roku w ramach Programu Osłonowego „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, projekt "Nie krzywdź - KOCHAJ MNIE" odbył się Happening „Dzieci przeciwko przemocy” - jego celem było zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz braku reakcji dorosłych wobec aktów krzywdzenia najmłodszych. Dzieci i młodzież Powiatu Żnińskiego (razem ponad 2500 osób) zaopatrzona w niebieskie balony z napisem STOP PRZEMOCY, gwizdki, plakaty, transparenty, informatory, ulotki, serduszka i niebieskie łapki z napisem STOP PRZEMOCY i hasłami tolerancji wyszły na ulicę, by w ten sposób wyrazić swój sprzeciw przeciwko brutalnym aktom krzywdzenia dzieci. Odbyły się: - pokazy samoobrony, - występy dzieci i młodzieży, - przedstawienia teatralne o tematyce przemocowej, - wystawy prac i zdjęć nawiązujących do tematyki przemocy, - w niebo poleciały balony z hasłami tolerancji, - pogadanki w klasach o przemocy, Celem happeningu było też zwrócenie uwagi przechodniów na problem obojętności dorosłych oraz informowanie dzieci – ofiar przemocy – o ich prawach i przekazanie im informacji, gdzie mogą szukać pomocy. Dzieci i młodzież, które nie wyszły na marsz brały udział w akcji w szkołach. O powodzeniu akcji świadczyć może zainteresowanie przechodniów oraz lokalnych mediów i lokalnych telewizji. W organizację happeningu włączyły się: Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatu Żnińskiego, Komendy Miejskie Policji i Komenda Powiatowa Policji, Szkoły i Przedszkola Powiatu Żnińskiego,Przedstawiciele Rady Rodziców, Pedagodzy i Psycholodzy, Lokalne media, Straż Pożarna, Urzędy Miejskie i Gminne Powiatu Żnińskiego, Burmistrzowie oraz Radni. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!! . Swoją obecnością na happeningu zaszczyciła nas Pani Beata Sulima - Wojewódzki Koordynator Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. DZIĘKUJEMY !!! Koordynatorem projektu " Nie krzywdź - KOCHAJ MNIE" była Pani Kamila Jankowska pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.


21 sierpień 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt "Nie krzywdź - KOCHAJ MNIE" w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” Edycja 2017, dofinansowany z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Jednym z zadań realizowanych w projekcie było zorganizowanie i przeprowadzenie obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży zagrożonej zjawiskiem przemocy w rodzinie. Obóz ten odbył się w Grodzie Piasta w Chomiąży Szlacheckiej w dniach 07.08.2017 r. do 11.08.2017 r.
Obóz socjoterapeutyczny – złożony z szeregu różnych działań np. zajęcia plastyczne, ruchowe oraz warsztaty socjoterapeutyczne nie był tylko sposobem na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, ale także - ze względu na zaplanowane, dostosowane do potrzeb uczestników codzienne kilkugodzinne zajęcia tematyczne - formą intensywnej pracy i doświadczania siebie w różnych sytuacjach interpersonalnych i zadaniowych związanych z przemocą.
Wstępem do tematyki obozu był spektakl profilaktyczny - był wstępem do warsztatów i działań zaplanowanych w projekcie. Poprzez sztukę dzieci i młodzież poznały:
przyczyny i skutki braku komunikacji w stosunkach dziecko – rodzina,
w procesie dojrzewania społecznego jednostki
problem przemocy fizycznej i psychicznej w środowiskach szkolnych i rodzinie – rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, przeciwdziałanie agresji,
profilaktyka używek: alkohol, nikotyna, itd.
profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych / dopalacze/.
Po obejrzeniu spektaklu dzieci miały czas na przemyślenia i uwagi, które zostały wykorzystane podczas zajęć socjoterapeutycznych.
Codziennie odbywały się zajęcia z pedagogiem - Panią Karoliną Wielgosz, psychologiem - Panią Lidią Bratz oraz animatorem czasu wolnego - Panią Martą Łastowską. Można było również skorzystać z indywidualnego poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego.
Nad całością wypoczynku czuwał kierownik obozu - Pani Kamila Jankowska, a opiekę nad dziećmi sprawowali wychowawcy grup:
– Pani Ewa Ciszewska - grupa I - ORŁY
- Pan Robert Wróblewski - grupa II - BOBRY
- Pani Agnieszka Michalska - grupa III - POZIOMKI
- Pani Magdalena Siedlecka - grupa IV - MINIONKI
Ratownikiem medycznym na obozie był Pan Filip Wielgosz.
Obóz zakończono Imprezą rekreacyjną „Festiwal Rodziny” - celem tej imprezy było propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywny wypoczynek oraz uświadomienie dzieciom i dorosłym, że dzięki systematycznemu wysiłkowi fizycznemu można poprawić i utrzymać ogólną sprawność organizmu. Zorganizowanie imprezy z udziałem rodziców pozwoliło również zacieśnić współpracę między rodzicami a dziećmi oraz zintegrować rodziny.
Podczas imprezy wręczono nagrodę w postaci stypendium w wysokości 1.000,00 zł oraz wycieczki klasowej ufundowaną przez Przewodniczącą Rady Powiatu Żnińskiego Panią Józefę Błajet dla najbardziej aktywnego, grzecznego i pomysłowego obozowicza. Otrzymał je Patryk Kijewski.
Swoją obecnością zaszczycili nas Członkowie STOWARZYSZENIA PAŁUCKIE TOWARZYSTWO MOTOCYKLOWE CZAPLE ZE ŻNINA oraz PRZEDSTAWICIELE POLICJI.
Przypominamy, iż w ramach projektu cały czas działa Mobilny Punkt Konsultacyjny - "Poradnictwo na kółkach", gdzie porad udziela pedagog i psycholog. Możliwy dojazd do środowiska osób zainteresowanych. Informacji udziela Pani Kamila Jankowska – tel. 52 30 30 169.


Obóz socjoterapeutyczny w ramach projektu „Uczę się życia od Ciebie”

Program Osłonowy
„WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” Edycja 2016 r.

W dniach 22.08. – 25.08.2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w ramach projektu „Uczę się życia od Ciebie” zorganizowało w ośrodku „Gród Piasta” w malowniczej miejscowości Chomiąży Szlacheckiej obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z terenu Powiatu Żnińskiego. Założeniem obozu była profilaktyka i przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie.
W projekcie uczestniczyło 40- ścioro dzieci, a nad ich bezpieczeństwem czuwało 4 wychowawców kolonijnych oraz ratownik medyczny.Wstępem do działań prowadzonych na obozie był spektakl profilaktyczny w wykonaniu „Teatr Vaśka” z Torunia. Przez 4 dni realizowane były zajęcia plastyczne i rekreacyjno- sportowe powiązane z warsztatami prowadzonymi przez psychologa Panią Lidię Bratz, pedagoga Panią Kamilę Jankowską oraz warsztatami z filcowania prowadzonymi przez kierownika obozu Panią Violettę Lilianę Szymańską. Odbyła się pogadanka na temat bezpieczeństwa z asp. szt. Robertem Wróblewskim z KPP Żnin. Obecny na obozie Animator czasu wolnego Pan Andrzej Klockowski organizował dla dzieci konkurencje i zawody sportowe, wieczorne dyskoteki, na których odbywały się występy karaoke itp. Dzięki uprzejmości właściciela ośrodka Pana Mirosława Walczaka uczestnicy obozu mogli miło i przyjemnie spędzić czas przy ognisku smażąc kiełbaski. Obozowicze mogli również korzystać z atrakcji oferowanych przez „Gród Piasta” takich jak: grota solna, rowery wodne, trampolina, bilard, piłkarzyki, ping-pong itp.
Obóz zakończył się piknikiem p.n. „Aktywna Rodzina – Relacje na Szóstkę”. Imprezę rozpoczęła zumba prowadzona przez Panią Paulinę Kluczyńską. Następnie dokonano uroczystego zakopania słoja z listami do przyszłości napisanymi przez dzieci oraz posadzenia pamiątkowego drzewka, które ma uczestnikom obozu i ich rodzinom zawsze przypominać miniony obóz i podjęte na nim postanowienia. Każde z dzieci otrzymało pamiątkowy medal i dyplom za aktywny udział w obozie, który wręczali: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie Pani Maria Zwolenkiewicz wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Panią Józefą Błajet oraz asp. szt. Robertem Wróblewskim z Komendy Powiatowej Policji w Żninie
W międzyczasie kosztowano potraw z grilla, zupy gulaszowej, ziemniaków z gzikiem, oraz słodkości serwowanych przez „Gród Piasta”. Ukoronowaniem zabawy był wjazd kolumny motorów. Cały ośrodek trząsł się w posadach od warkotu silników. Każdy mógł podejść do jednośladów, obejrzeć je i co stanowiło największą dla dzieci atrakcję przejechać się nimi. Do domu wróciliśmy z masą dobrych wspomnień i już nie możemy doczekać się kolejnych takich przedsięwzięć.


2 sierpień 2016

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie informuje, iż od miesiąca sierpnia 2016 roku w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” Edycja 2016, projekt „Uczę się życia od Ciebie” prowadzony jest Punkt Konsultacyjny, w którym dyżuruje psycholog. Poradnictwo skierowane jest do dzieci i młodzieży dotkniętej lub zagrożonej zjawiskiem przemocy w rodzinie.
Szczegółowych informacji udziela Pani Kamila Jankowska w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie lub pod numerem telefonu 50 30 30 169.


About
World's leading management consulting firms, where bold thinking, inspired people and a passion for results come together for extraordinary impact.
Subscribe
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.