• ul. Szpitalna 32, 88-400 Żnin
  • 52 303 01 69
  • pcpr@pcpr-znin.pl

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Na mocy Zarządzenia Nr 22/2021 Starosty Żnińskiego z dnia 12 kwietnia 2021 roku powołana została na 4-letnią kadencję Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Żninie, jako organ doradczy Starosty Żnińskiego, w sprawach osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z zapisami art. 44b i 44c ust. 2 i 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zakresu działania powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych należy m.in. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Z dniem 12 kwietnia 2021 r. została powołana przez Starostę Żnińskiego Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Żninie w składzie:

1.      Andrzej Klockowski – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie – przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

2.      Lidia Bratz – przedstawiciel Ligii Kobiet Polskich, Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żninie, wiceprzewodnicząca Rady.

3.      Katarzyna Kurek – przedstawiciel Stowarzyszenia „Kapitał Zaufania” w Żninie, sekretarz Rady.

4.      Elżbieta Górska – przedstawiciel Gminy Janowiec Wielkopolski, członek Rady.

5.      Jerzy Kowalski – przedstawiciel Stowarzyszenia Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Żninie, członek Rady.

PODSTAWA PRAWNA

- art. 44b i art. 44c ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. Nr 100, z późn. zm.)

- rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62, poz. 560).

 

ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA RADY

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób.

Powoływane są one spośród przedstawicieli, działających na terenie danego powiatu, miasta na prawach powiatu- organizacji pozarządowych oraz przedstawiciela władz samorządowych.

Rada jest organem opiniodawczo - doradczym, jej kadencja trwa 4 lata.

Do zakresu działania rady, zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r z późniejszymi zmianami, należy:

 

1)     Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a)     Integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b)    Realizacja praw osób niepełnosprawnych.

2)     Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

3)     Ocena realizacji programów.

4)     Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Rada zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków powiatowej rady dokonuje wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Posiedzenia zwoływane są przez przewodniczącego Rady. Pracami Rady kieruje przewodniczący,

we współdziałaniu z pozostałymi członkami prezydium Rady.

Posiedzenia powiatowej rady odbywają się, co najmniej raz na kwartał.

 

About
World's leading management consulting firms, where bold thinking, inspired people and a passion for results come together for extraordinary impact.
Subscribe
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.